Thời trang

(Bài trích Dẫn luận về thời trang của Rebecca Arnold Video VIKTOR & ROLF Fall 2002 2003 Paris) Thời trang đôi khi cũng được xem như là nghệ thuật, nhưng điều này vẫn còn phải bàn. Một số nhà thiết…

Xem thêm