Thủ tướng đồng ý xây dựng cầu Nguyễn Hoàng qua sông Hương